Ruiming voor einde looptijd grafrecht?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

VRAAG

Op 29 juni 1998 is een grafakte uitgegeven aan meneer X voor een termijn van 30 jaar en eindigend op 1 januari 2029. Op verzoek van deze rechthebbende zijn de grafrechten op 02-02-2013 overgeschreven op naam van mevrouw Y. Bij een recente schouw van de begraafplaats is vastgesteld dat het graf ernstig is verzakt. Per e-mail heb ik mevrouw Y verzocht dit te verhelpen. Onderstaand de letterlijke tekst van haar reactie: ‘Persoonlijk heb ik niets met dit graf, is geen familie van mij. Er was iemand die het graf beheerde en die heeft het mij overgedragen omdat hij niet lang meer te leven had. En is intussen overleden. Hij vertelde dat hij alles betaald had tot het graf geruimd zou worden en ik geen kosten zou krijgen. Om hem een plezier te doen heb ik : Ja” gezegd. Omdat er van deze mensen geen familie meer leeft heb ik het voorstel dat het graf dan nu alvast geruimd wordt in plaats van over een paar jaar. Ik hoop dat dit mogelijk is. Ik weet echt niet wie ooit de leverancier was en heb geen geld om dit probleem op te lossen. Ik hoop dat u dit begrijpt. Als ik moet tekenen omdat het eerder geruimd mag worden hoor ik het graag’.

Mijn vragen:

  • Mag dit graf voor het einde van de looptijd worden geruimd (bijvoorbeeld na ondertekening van een verklaring).
  • Zijn wij verplicht een deel van de betaalde grafrechten, en kosten voor onderhoud van het graf terug te betalen? (deze kosten zijn echter door de vorige rechthebbende betaald)

ANTWOORD

Van grafrecht dat gevestigd is voor bepaalde tijd kan tussentijdsdoor de rechthebbende afstand gedaan worden. In de situatie welke u beschrijft is mevrouw Y rechthebbende op het graf, waarvoor de rechten betaald zijn tot 1 januari 2029. Een resterende looptijd van bijna zes jaar. Gezien de strekking van de reactie van mevrouw Y adviseer ik u haar een afstandsverklaring voor het grafrecht toe te sturen. Wanneer u de verklaring ondertekend retour ontvangen heeft, heeft mevrouw geen zeggenschap meer over het graf.

Over de ruiming van het graf gaat mevrouw niet, dat is aan de houder van de begraafplaats, aan u dus. Wanneer afstand van het grafrecht gedaan is, bent u vrij om het monument dat zich in slecht staat bevindt te (laten) verwijderen. Mevrouw geeft aan dat zij geen geld heeft om het ‘probleem’ van het vervallen monument te laten herstellen. In uw tarievenoverzicht lees ik dat u voor het verwijderen van monumenten welke uitgegeven zijn voor 1 januari 2010 € 155,- in rekening brengt. Aangezien mevrouw geen enkele binding heeft met de overledene(n) welke in het graf begraven is/zijn, en zij aangeeft geen geld te hebben, zal inning van dat bedrag een heilloze weg zijn.

Persoonlijk zou ik de kosten die gepaard gaan met de verwijdering en vernietiging van het monument wegstrepen met de jaren grafrecht welke al betaald zijn, maar waar geen gebruik van gemaakt wordt. U bent niet verplicht om een terugbetaling te doen van eerder betaalde rechten. Op grond van artikel 23, lid f van uw reglement kan in een dergelijke situatie alleen sprake zijn van terugbetaling, wanneer er nog geen gebruik gemaakt is van het recht tot begraven. In deze casus is dat echter wel het geval. Terugbetaling is dan ook niet aan de orde.

Voor u is een aandachtpunt dat u het graf fysiek niet mag roeren tot de termijn van 10 jaar na de laatste begraving is verstreken. Ook wanneer er inmiddels afstand van het graf gedaan zou zijn, moet het graf ondergronds in stand gehouden worden. Het monument kan vanzelfsprekend al wel verwijderd worden. Wanneer de grafrusttermijn van 10 jaar voor de laatst begraven persoon verstreken is, kunt u het graf eventueel opnieuw uitgeven aan een andere familie.

IW jan23
7 februari 2023