Toestemming burgemeester nodig bij ruiming?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: j. Ruimen / schudden

VRAAG

Wanneer ik graven wil gaan ruimen, is daarvoor toestemming voor nodig van de Burgemeester?

ANTWOORD

In onze handleiding Opgraven en Ruimen wordt hierop ingegaan, tevens verwijs ik u naar de Wet op de Lijkbezorging, artikel 31, lid twee.

Op grond hiervan beslist de houder van de begraafplaats of een graf cq. meerdere graven geruimd wordt/worden, met in achtneming van de wettelijk grafrust termijn en – wanneer er nog sprake is van een rechthebbende – met diens instemming.

De rechthebbende

Volgens de Wet op de lijkbezorging is er slechts één rechthebbende per graf. Deze persoon bepaalt. Echter, in sommige reglementen / verordeningen staat (helaas) dat anderen een stem hebben hierbij. U dient dus daarop uw reglement na te slaan. Staat hierover niets genoemd, dan heeft u alleen te maken met de rechthebbende. U kunt er dan als beheerder vanuit gaan dat deze rechthebbende alles heeft doorgenomen met anderen.

Toestemming bij ruiming

Dit antwoord sluit aan bij bovenstaande. Als de rechthebbende opdracht geeft om het graf te ruimen om daarmee ruimte te maken voor anderen, dan bepaalt de rechthebbende dit, mits dit niet wordt tegengesproken in het Reglement cq. Verordening.

Algemene graven

Sinds 2010 is er een schriftelijk publicatieplicht aan belanghebbenden bij de afloop van een termijn van uitgifte.  Tenminste 6 maanden en ten hoogste 12 maanden voor de voorgenomen ruiming, is de beheerder verplicht dit kenbaar te maken. Zijn adresgegevens  van belanghebbenden niet bekent, dan kan plaatsing van een bordje bij betreffend graf, publicatie in plaatselijke krant en/of aankondiging op een mededelingenbord bij de begraafplaats een alternatieve manier zijn.


9 februari 2021