Twee rechthebbenden, twee graven met één grafmonument

Rubriek: Monumenten / grafbedekkingOnderwerp: a. Steen

VRAAG

Welk advies kan de LOB ons geven hoe te handelen in deze situatie?

  • Mevrouw A is rechthebbende op grafnummer 1. De rechten op dit graf verlopen eind juli van dit jaar. De moeder van mevrouw A is in 2007 begraven in dit graf. Mevrouw A wil de rechten op het graf niet verlengen, maar haar moeder laten opgraven en herbegraven op een natuurbegraafplaats.
  • De heer B is rechthebbende op grafnummer 2. De rechten op dit graf verlopen ook in juli van dit jaar. De vader van de heer B is begraven in dit graf. Rechthebbende geeft geen reactie op aanbieden verlengen grafrecht.
  • Graven zijn gelijktijdig uitgegeven en de overledene in graf 1 was de 2e echtgenote van de overledene in graf 2. De rechthebbenden zijn geen familie van elkaar en willen elkaar ook niet spreken.
  • Probleem is het feit dat er een monument van 200×200 over twee graven ligt.

ANTWOORD

Het advies van de LOB luidt als volgt:

  • Laat Mevrouw A zo snel mogelijk zelf een vergunning tot opgraven aanvragen. Voor zover LOB kan overzien is er geen reden om de vergunning te weigeren. In de vergunning opnemen dat uitvoering van de opgraving niet voor datum XX (bijv. een maand na verlopen grafrecht) kan plaatsvinden. Hiermee creëer je tijd om de perikelen rondom het monument af te ronden.
  • Rechthebbende B (aangetekend) aanschrijven. Mededelen dat er geen reactie gekomen is op het aanbod voor het verlengen van het grafrecht en dat het grafrecht derhalve eindigt op YY juli van dit jaar. Indien de rechthebbende toch wil verlengen, dient hij op eigen kosten het monument aan te passen, aangezien dit monument voor 50% gelegen is op grafnummer 1. Tevens mededelen dat de rechthebbende op grafnummer 1 de rechten niet verlengd, maar een vergunning tot opgraven en herbegraven elders aangevraagd en gekregen heeft op DD-MM-JJ. Ter informatie in hetzelfde aanschrijven aangeven dat op grond van de Awb binnen zes weken bezwaar tegen deze vergunning mogelijk is. Wanneer de rechten op graf 2 niet verlengd worden, heeft de rechthebbende tot (einddatum grafrecht) de mogelijkheid om het monument op eigen kosten te laten verwijderen of aan te passen. Wanneer verwijdering/aanpassing van het monument uitblijft, wordt de gemeente als gevolg van natrekking eigenaar van het monument en zal per 1 augustus van dit jaar zorgdragen voor verwijdering en vernietiging van het monument.
  • Nu er nog geen reactie op het aanbod tot verlenging van graf 2 gekomen is, is het legitiem om nu tot de einddatum van het grafrecht een publicatie bij graf 2 te plaatsen, in lijn met artikel 28 Wlb. Hier hoeft niet mee gewacht te worden tot het grafrecht verstreken is. Sterk gesteld, wanneer het grafrecht verstreken is kan het officieel niet meer overgeschreven worden en verlengd, maar zou het een nieuwe uitgifte moeten worden.

De LOB verwijst in deze casus graag naar de volgende relevante documenten, die elk lid kan vinden/downloaden op onze website:

Herbegraving of crematie.

Dit is een standaard document waarin de procedure voor de aanvraag van een vergunning in beschreven staat. De essentie is dat de aanvrager zelf simpelweg per brief een verzoek tot opgraving en herbegraving, of opgraving en crematie, richt aan de burgemeester. De ambtelijke organisatie neemt vervolgens de aanvraag in behandeling en stelt de vergunning op. De aanvrager moet de aanvraag zelf indienen. Wanneer er een bezwaar tegen (voorwaarden in) de vergunning ingediend worden, kan het niet zo zijn dat iemand goedbedoeld vanuit de ambtelijke organisatie de vergunning namens de aanvrager ingediend heeft. Een simpele brief voldoet als aanvraag voor een vergunning.

Model vergunning tot op graven en herbegraven op andere begraafplaats

De Wlb geeft in artikel 29 de burgemeester de bevoegdheid tot verlenen van een vergunning tot opgraving. Voor een dergelijke vergunning is geen vaste lay-out. Vaak wordt de vergunning is een briefvorm verstrekt. Er moet in elk geval in opgenomen zijn dat het een Besluit betreft. In het besluit moeten voorwaarden opgenomen worden. Wat er in elk geval in opgenomen moet zijn, zijn de gegevens van degene die opgegraven wordt en de herbestemming van de stoffelijke resten. De vergunning tot opgraving dient namelijk tevens als vergunning tot herbegraven of tot crematie van de stoffelijke resten. Op grond van artikel 29, lid 2 stelt de burgemeester eisen aan het vervoer van de stoffelijke resten. Dit is minder van belang wanneer de herbegrafenis op dezelfde begraafplaats zal plaatsvinden. Maar wel wanneer de herbegrafenis elders een en crematie elders zal plaatsvinden. Wanneer medewerkers van de begraafplaats de opgraving niet zelf uitvoeren, kan een voorwaarde ook zijn dat de aannemer welke de opgraving uitvoert aangesloten moet zijn bij de BVOB. Verder valt te denken aan een termijn wanneer de vergunning geldig is, gebruik van een kistje voor de stoffelijke resten en alle ander voorwaarden welke je (de burgemeester) maar in alle redelijkheid wil opnemen. Ook dient de mogelijkheid tot Bewaar op grond van de Awb in de vergunning vermeld worden.

IW mei22
2 augustus 2022