Uitbesteden gemeentelijke begraafplaats

Onderwerp: Bestuur en beleid

Vraag:

In L. heeft de wethouder gevraagd wat de mogelijkheden zijn van het uitbesteden van de begraafplaats.Uitbesteden kan natuurlijk in vergaande vorm met verkoop van de grond gepaard gaan maar het kan ook alleen het uitbesteden van het beheer zijn waarbij de begraafplaats wel eigendom van de gemeente blijft. Mijn vraag is eigenlijk tweeledig.Zijn er op die manier denkend bepaalde maten van uitbesteden te noemen en zijn er van die maten van uitbesteden voorbeeld gemeenten te noemen?Ik hoop dat de vraag zo duidelijk genoeg is en ik hoop ook dat er een antwoord op te geven valt.Met vriendelijke groet,D. R.

Antwoord:

Geachte heer R., Zoals u wellicht zult begrijpen kan ik uw vraag slechts in algemene zin beantwoorden.Er kunnen allerlei redenen zijn om werk op een begraafplaats te willen uitbesteden dan wel om een begraafplaats geheel of gedeeltelijk te willen privatiseren.Te denken valt aan de bedrijfsvoering, exploitatie of afslanking van de gemeentelijke organisatie. Het kan ook voorkomen dat een gemeente alle uitvoerende taken wil afstoten en zich wil terugtrekken in haar regiefunctie.Het lijkt mij voor alles noodzakelijk om deze redenen te kennen.Deze zijn namelijk essentieel om een goede keuze te maken uit de vorm welke men wenst te kiezen.In de praktijk komen allerlei vormen en tussenvormen voor. Ze zijn nauwelijks in categorieën in te delen. Vaak is er ook nog sprake van een combinatie met een crematorium.Ik noem willekeurig een aantal mogelijkheden.1. Uitvoerend werk op contract, één of meerjarig  gedeeltelijk of geheel uitbesteden. Gedacht kan worden aan terrein, groen- en gebouwenonderhoud. Maar ook graafwerk is goed uit te besteden.2. Onderbrengen van de begraafplaats in een zelfstandige stichting 3. Het beheer langdurig uitbesteden aan een private partij.4. Begraafplaats en crematorium geheel overdragen aan een private partij. Wanneer u de LOB ledenlijst op onze website raadpleegt kunt u zelf een aardig zicht krijgen op de actuele stand van zaken.Mocht uw bestuur daadwerkelijk willen overgaan tot ………dan adviseer ik u daarover eerst degelijk advies op te stellen dan wel te laten opstellen door een gerenommeerd adviesbureau.U zult u zelf de vraag moeten stellen op welke onderdelen de gemeente zelf zeggenschap zal willen behouden. Ik denk hierbij aan de tariefstelling. Ik realiseer mij dat mijn antwoord maar kort is. Maar het gaat allereerst vooral om de vraag waarom uw wethouder iets wil. En dat is een voor uw gemeente unieke situatie die ik niet ken en u mogelijk ook (nog) niet. Ik adviseer u dat eerst grondig te onderzoeken/aan de orde te stellen. Ik wens u veel succes bij de uitvoering van uw opdracht.


29 juni 2010