Vergunning voor een (particulier) gedenkbos nodig?

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: e. Asbestemmingen

VRAAG

Wij (particulieren) willen 3 hectare grond gebruiken voor bomenaanplant. Het idee is om een gedenkbos aan te leggen. Waarbij de as van een overledene wordt gebruikt als voedingsbodem voor de boom. Mijn vraag is, wat voor vergunning heb ik hiervoor nodig? Ik kan alleen iets vinden over strooivelden bij begraafplaatsen. Het zou mij heel erg helpen wanneer u mij beknopt wat informatie kan geven waar ik deze vraag neer kan leggen.

ANTWOORD

Het realiseren van een gedenkbos moet passen binnen een bestemmingplan. Ik adviseer u daarover contact te zoeken met de gemeente waarin het betreffende perceel gelegen is. Zij kunnen u informeren over een eventuele bestemmingswijzing voor het perceel. Wellicht worden er dan eisen gesteld aan voorzieningen zoals voldoende parkeergelegenheid.

Wanneer het de bedoeling is dat er op het perceel structureel asverstrooiingen plaatsvinden, is ook de Wet op de lijkbezorging (Wlb) van belang. De Wlb stelt namelijk het volgende in Paragraaf 3.

 • 3. Het verstrooien van de as

Artikel 66a

 1. De as in een asbus kan worden verstrooid.
 2. Het verstrooien geschiedt:
 3. ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder b,
 4. door of in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, of
 5. in verband met het ruimen van de asbus.
 6. Het verstrooien van de as door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting is slechts toegestaan:
 7. op een terrein dat bestemd is om permanent as op te verstrooien;
 8. in open zee.

Artikel 66b

De bestemming van een terrein om permanent as op te verstrooien door de houder van een crematorium en de houder van een plaats van bijzetting vindt niet plaats dan met vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het terrein is gelegen.

Op grond van het bovenstaande dient bij het college van burgemeester en wethouders een vergunning aangevraagd te worden om het hele perceel aan te wijzen als perceel waar permanent as verstrooid mag worden.

Wanneer er ook asbussen geplaatst worden, gaat de regelgeving veel verder. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 2 van de Wlb.

 • 2. Het bijzetten van de asbus

Artikel 62

 1. Een asbus kan worden bijgezet:
 2. in een in het bijzonder daarvoor bestemd gedeelte van het crematorium,
 3. in of op een graf of op een afzonderlijke plaats op een begraafplaats, of
 4. in een buiten een crematorium of begraafplaats gelegen bewaarplaats.
 5. Het bijzetten geschiedt ter uitvoering van artikel 59, tweede lid, onder a, of in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft.
 6. De bijzetting van een asbus in of op een particulier graf, kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op het graf.

Artikel 63

 1. Een asbus die is bijgezet kan op verzoek van de nabestaande door of namens wie de opdracht tot bijzetting is gegeven, door de houder van de plaats van bijzetting aan de nabestaande ter beschikking worden gesteld.
 2. Verwijdering van de asbus kan slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
 3. Verwijdering kan geschieden zonder toestemming van de rechthebbende, ingevolge een bevel van een gerechtelijke autoriteit met het oog op een strafrechtelijk onderzoek.

Artikel 64

 1. Een bewaarplaats als bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, wordt niet in gebruik genomen dan met vergunning van burgemeester en wethouders.
 2. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, kunnen belanghebbenden beroep instellen bij gedeputeerde staten.

Artikel 65

 1. De houder van een plaats van bijzetting houdt een register van alle daar bijgezette asbussen. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de gegevens die in het register worden vastgelegd.
 2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.
 3. Het register wordt bij opheffing van de plaats van bijzetting overgebracht naar het archief van de gemeente waarin die plaats was gelegen.

Artikel 66

 1. Het ruimen van een asbus geschiedt door of in opdracht van de houder van de plaats van bijzetting en vindt binnen tien jaar nadat de as in de bus is geborgen niet plaats dan met toestemming van de rechthebbende op de ruimte waar de asbus is bijgezet.
 2. Het ruimen geschiedt door verstrooiing van de as.

In vervolg op bovenstaand adviseer ik u contact te zoeken met de gemeente. Allereerst over het bestemmingplan en in een later stadium voor het aanwijzen van het perceel als terrein voor permanente asverstrooiingen en als bewaarplaats van asbussen.

IW feb24
18 maart 2024