Verlengen grafrechten algemeen graf?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw Harmsen,
Als ambtenaar van de gemeente N., mede belast met begraafplaatsbeheer, zou ik u graag een hypothese voorleggen. Op onze begraafplaats hebben wij rijen met algemene graven. Deze blijven 15 jaar bestaan en worden dan indien de gehele rij is “verlopen ” geruimd. Stel een van de belangstellende van een van de graven wil niet herbegraven of geruimd worden. Kan dit graf dan blijven bestaan? Beheerstechnisch denk ik dat het niet wenselijk is. Daar je met een “schone rij” kunt starten. Ik kan me voorstellen dat nabestaanden/rechthebbende niet willen herbegraven en vragen om het wederom voor 15 jaar uit te geven. Graag hoor ik uw mening hierover en wat conform de wet op de lijkbezorging het beste zou zijn. Met veel dank voor uw reactie,
C. van A.

Antwoord:

Geachte heer van A.,
het kenmerk van een algemeen graf is nu juist dat de ‘gebruiker’ ervan geen rechthebbende is, dat wil zeggen geen zeggenschap heeft over de instandhouding ervan en geen recht heeft op verlenging als de uitgiftetermijn is verstreken. Het lijkt me niet verstandig om voor 1 persoon een uitzondering te maken, beheerstechnisch gezien niet – het is begrijpelijk dat u met een schone rij wilt starten – maar ook administratief juridisch gezien niet. U schept dan een precedent waarmee ook andere burgers kunnen claimen dat ‘hun’ graf in stand gehouden moet worden, terwijl dat indruist tegen het karakter van een algemeen graf dat een beperkte looptijd kent en beschikbaar gesteld wordt onder de voorwaarde dat het na het verstrijken van de afgesproken termijn wordt geruimd. Wat u in dit geval zou kunnen doen is de juridische status van het graf wijzigen en het aan de nabestaanden uitgeven als nieuw eigen graf met de bijbehorende rechten en plichten. Maar dit kan natuurlijk alleen maar als het graf 1 diep is en er geen andere overledenen in begraven zijn. Verstandiger lijkt me de nabestaanden te wijzen op de mogelijkheid van opgraving en herbegraving in een nieuw eigen graf op een andere locatie.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
4 juli 2006