Verlenging grafrecht - eerder dan de wettelijke 2 jaar

Rubriek: AdministratieOnderwerp: c. Wettelijke voorschriften

VRAAG

Het betreft een grafeigenaar die het graf eerder wil verlengen dan de wettelijke 2 jaar. De reden hiervan is dat hij niet meer lang te leven heeft en bang is dat het graf anders niet verlengd wordt.

In de verordening onder artikel 16 lid 3 staat de aanschaf beschreven, in lid 4 de verlenging. De rechthebbende kan binnen 2 jaar vóór het verstrijken van het lopende termijn een verlenging aanvragen.

De verlenging gaat in op het moment dat bestaande termijn zou aflopen, tegen betaling van het op dat tijdstip verschuldigde recht.

Ik ben benieuwd hoe andere gemeentes hiermee omgaan?  Is er een regel in de wet waardoor dit toch mogelijk is?  Zijn wij vrij om hier beleid op te schrijven?

ANTWOORD

In de Wet op de lijkbezorging staat het volgende artikel:

Artikel 28

1. Een uitsluitend recht op een graf, welke vorm aan dit recht ook wordt gegeven, kan uitsluitend schriftelijk worden gevestigd. Het recht kan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van ten minste tien jaar worden verleend.

Het voor bepaalde tijd verleende recht wordt op verzoek, mits gedaan binnen twee jaar voor het verstrijken van de termijn, telkens verlengd, met dien verstande dat de houder van de begraafplaats kan bepalen dat een periode van verlenging niet korter is dan vijf jaar en niet langer is dan twintig jaar. Het uitsluitend recht op een graf is geen registergoed.

Met andere woorden, eerder dan twee jaar voor het verstrijken van het grafrecht kan dit niet verlengd worden. De LOB ziet dit als betutteling en maakt zich sterk om deze regel aan te passen, echter het is nog niet zeker of dit gaat lukken. In een dergelijke situatie als omschreven wordt aangeraden de rechten over te laten gaan naar een familielid, relatie, o.i.d. die dit t.z.t. kan regelen. Als dit geen optie is, dan kan worden verwezen naar stichtingen/instellingen die verlengingen kunnen regelen na overlijden van de rechthebbende, zoals bijvoorbeeld Grafzorg Nederland: www.grafzorg.nl .


9 februari 2021