Verwaarloosde graven

Onderwerp: Monumenten / grafbedekking

Vraag:

Geacht LOB medewerkers, Onlangs meldde zich een plaatselijk belang (PB) bij onze gemeente met het verwijt dat monumenten, op het oude gedeelte van een van onze begraafplaatsen, verzakken door het aanbrengen van een laag schelpen. Er is enige discussie ontstaan tussen PB, ambtenaren en politiek hierover. In principe hanteren wij het beleid dat de gemeente vrij is om gras of schelpen aan te brengen, en dat het aan de rechthebbende van het graf is om eventuele verzakkingen te herstellen. De schelpen zijn ca. 10 jaar geleden aangebracht en o.i geen oorzaak van het verzakken van monumenten. Vaak zijn er echter geen rechthebbenden meer (of meer bekend) en wordt een dergelijk monument niet meer herstelt. De gemeente heeft niet de intentie om dergelijke monumenten te herstellen en zal bij verwaarlozing kiezen voor verwijdering. Mijn vraag aan u als LOB is of bij u weten vaker een dergelijke kwestie aan de orde is geweest en of daar dan ook iets concreets uit voortgekomen is? Met vriendelijke groet, C.V.

Antwoord:

Geachte mevrouw V., ik denk dat uw insteek de juiste is. De rechthebbende is primair verantwoordelijk voor onderhoud en herstel van het grafmonument – ik neem aan dat u dat ook als zodanig in uw beheersverordening hebt staan? Van belang is verder dat rechthebbende gewezen worden op hun plichten in deze. Een goede en geactualiseerde grafadministratie is daarvoor van groot belang. Het is zaak om de rechthebbende op te sporen en aan te schrijven en wanneer dit geen resultaat heeft een procedure tot het vervallen laten verklaren van de grafrechten op te starten. U bent ook bevoegd om, wanneer aan uw oproep tot herstel geen gehoor wordt gegeven, de zerken die gevaar opleveren of het aanzien van de begraafplaats ernstig schaden tijdelijk te verwijderen, mits u dit van te voren duidelijk hebt kenbaar gemaakt aan de onderhoudsplichtige. Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
23 april 2007