Verzekeren: (omgevallen) bomen en vrijwilligers (bij ongeval)

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: e. Onderhoud / beheer

VRAAG

Wij hebben als begraafplaats een verzekering via allianz, maar nu komen we tot de ontdekking dat we bijna nergens voor gedekt zijn:

  • niet voor bomen die omvallen en eventueel op grafstenen terecht komen.
  • niet voor vrijwilligers die op de begraafplaats bezig zijn en een ongeval krijgen.

Weet u of andere begraafplaatsen wel een dergelijke verzekering hebben en waar ze die afgesloten hebben?

Of kunnen we collectief verzekeren via de LOB ?

ANTWOORD

Tijdens de kwaliteitstoets, die de LOB onlangs onder haar leden gehouden heeft, hadden een aantal vragen betrekking op het werken met vrijwilligers en verzekeringen. Het is goed te lezen dat jullie actie ondernemen om na te gaan welke verzekering jullie wel of niet hebben en wat onder de dekking van de verzekering valt.

Verzekeringsmaatschappijen zijn goed in het verkopen van polissen en innen van de premie. Vaak zijn zij minder goed in het uitkeren ingeval van schade. De beruchte ‘kleine letters’ zijn dan leidend. Goed om dit regelmatig te controleren en niet (pas) wanneer er sprake is van schade.

Het is bijna onmogelijk om alle risico af te dekken.

  • Wanneer het gaat om bomen is het van belang dat de staat van de bomen periodiek gecontroleerd wordt en dat er adequaat onderhoud aan de bomen gepleegd wordt. De controle van de bomen bestaat uit de zogenaamde VTA controle. Gemakshalve verwijs ik u naar een website waar over dit onderwerp een heel duidelijke uitleg staat. Zorgplicht bomen (BVC/VTA) – Zorgplicht bomen     In vervolg op de controle moet onderhoud aan de bomen uitgevoerd worden. Wanneer zowel de controle als het onderhoud aantoonbaar regelmatig uitgevoerd wordt, is de begraafplaats niet aansprakelijk voor schade moet die onverhoopt ontstaan door een omvallende boom. De kosten welke u nu kwijt bent aan een onvolledige verzekering, kunt u beter besteden aan het laten uitvoeren van een VTA controle.
  • Voor vrijwilligers is het anders. Ik ga er vanuit dat u met alle vrijwilligers wel een vrijwilligersovereenkomst heeft afgesloten. Indien dit niet het geval is, adviseer ik u de volgende website te raadplegen. Vrijwilligerscontract 7 voorbeelden – Vrijwilligers Aan Zet Op deze site staan een aantal voorbeeld overeenkomsten. Het is de vraag of u zelf een vrijwilligersverzekering moet afsluiten. De meeste gemeenten hebben een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente. Ik adviseer u hierover contact te zoeken met uw gemeente en na te gaan of dat zij een dergelijke verzekering hebben en wat de dekking inhoudt. Het is verstandig deze vraag schriftelijk / per mail te stellen zodat intern de juiste medewerker uw vragen kan beantwoorden.  Ik adviseer u wel om zich te oriënteren op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering. Het kan zijn dat deze gecombineerd zijn. Met een dergelijke verzekering kunnen schades welke onbedoeld door vrijwilligers veroorzaakt worden afgedekt worden.  Dit laatste geldt ook voor bijzondere begraafplaatsen.

Verzekeringen zijn een vak apart. Het is goed om nader advies in te winnen bij een deskundig adviseur. Ik heb alleen algemene informatie kunnen geven over de belangrijkste zaken. Collectief verzekeren via de LOB is niet mogelijk.

IW sep22
18 oktober 2022