Voorschriften bij natrekking ivm ruimen

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte mevrouw, heer,Van ongeveer 29 graven op de begraafplaats hebben wij (nog) geen gegevens van nabestaanden kunnen achterhalen. Bij deze graven staan nu al ongeveer twee jaar een bordje met een oproep.Juridisch mogen nu deze graven geruimd worden. Maar wij willen nog graag één poging wagen de gegevens van de nabestaanden te achterhalen en dat is het plaatsen van een berichtje in het berichtenblad met de naam van de overledene, leeftijd en begraafdatum.Ik heb op internet (College Bescherming Persoonsgegevens = CBP) nagekeken of dit mag en helemaal precies wordt dit niet aangegeven, wel wordt het volgende aangegeven:
REGELSIn het kort dienen degenen die persoonsgegevens op internet (willen) publiceren, de verantwoordelijken, zich te houden aan de volgende regels.Voorafgaand aan publicatie:1 Stel vast of de publicatie een legitiem doeleinde dient en of dat doel verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verkregen.2 Beschik over een rechtvaardigingsgrond voor publicatie.De belangrijkste rechtvaardiging voor publicatie is toestemming van de betrokkenen. Als het verkrijgen van die toestemming niet mogelijk is, dienen verantwoordelijken te kunnen onderbouwen dat publicatie is toegestaan op grond van een van de vijf andere rechtvaardigingsgronden. Dit zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het nakomen van een wettelijke verplichting, het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene, het goed kunnen vervullen van een publiekrechtelijke taak, of het behartigen van het gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke. Bij deze vijf rechtvaardigingsgronden moet telkens de noodzaak worden vastgesteld om de gekozen persoonsgegevens op internet te publiceren.3 Publiceer geen bijzondere persoonsgegevens.Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Publicatie van bijzondere persoonsgegevens op internet is alleen toegestaan als de betrokkene er uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of de gegevens bewust zelf openbaar heeft gemaakt.Volgend op publicatie:9 Verwijder gegevens als de betrokkene zijn toestemming voor publicatie intrekt. Voldoe tevens aan verzoeken van betrokkenen tot inzage en aan verzoeken tot verwijdering, verbetering, aanvulling of afscherming van persoonsgegevens als die feitelijk onjuist zijn, voor het doeleinde onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.10 Verwijder onrechtmatig gepubliceerde persoonsgegevens. Dit speelt vooral bij publicaties met een reactiemogelijkheid voor bezoekers.CBP Richtsnoeren – Publicatie van persoonsgegevens op internet 55UITZONDERINGENOp deze regels voor verantwoordelijken zijn enkele uitzonderingen.1 De eerste betreft het gebruik van persoonsgegevens voor uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden. De Wbp is daarop niet van toepassing. Wie van deze uitzondering gebruik wil maken, dient wel zodanige beveiligingsmaatregelen te treffen dat de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor een kenbare groep familieleden, huisgenoten of vrienden.2 De Wbp kent specifieke regels voor publicaties met een historisch, statistisch of wetenschappelijk doeleinde. Wie op deze grond persoonsgegevens op internet wil publiceren, dient de toegang eveneens strikt af te bakenen. Er gelden bovendien nog striktere eisen ten aanzien van bijzondere persoonsgegevens.3 Op de publicatie van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden is de Wbp slechts beperkt van toepassing.4 De Wbp kent een verbod op doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU waarvoor geen passend beschermingsniveau is vastgesteld. Conform het Lindqvist-arrest van het Europees Hof van Justitie is dit verbod niet van toepassing op publicaties op internet. Het feit dat publicaties op internet toegankelijk zijn in allerlei derde landen, wordt niet als ‘doorgifte’ beschouwd. De regels zijn alleen van toepassing op verantwoordelijken die doelbewust persoonsgegevens doorgeven naar een of meerdere derde landen, bijvoorbeeld door middel van een internationaal intranet.SANCTIESVerantwoordelijken die zich niet houden aan de Wbp kunnen door betrokkenen in rechte worden aangesproken, zowel op grond van de Wbp als op grond van het bestuursrecht en het civiele recht. Daarnaast kunnen zij in aanraking komen met de toezichthoudende bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens, variërend van bemiddeling tot het instellen van een ambtshalve onderzoek en het opleggen van een dwangsom.
Kunnen jullie mij adviseren in deze?

Antwoord:

Geachte heer, U heeft geheel voldaan aan de voorwaarden om de betreffende graven te mogen ruimen.Maar kennelijk heeft u uw eigen redenen om eenmaal te willen publiceren in uw eigen berichtenblad. Is dit een voorbeeld van alles doen wat in uw vermogen ligt, enz. ? Als dat zo is kan dat argument alleen maar in uw voordeel werken.Ik ben geen specialist op het terrein van de privacy wetgeving.Maar als ik onderstaande voorwaarden lees dan zie ik geen belemmering om te doen wat u wilt doen.Wilt u nog meer zekerheid dan adviseer ik u even contact te zoeken met een specialist op dit gebied bij uw burgerlijke gemeente.  Ik wens u veel succes.

Jo Beltman
18 mei 2010