Voorschriften bij ruimen grafkelder

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Beste LOB medewerker, Wat als er een grafkelder na de grafrusttermijn geruimd word? Moet dit aangevraagt, en door wie? Mag de grafdelver dit doen en hoe? Voor wie zijn de te maken kosten? Mag ik de resten herbegraven of wat anders?

Antwoord:

Geachte heer K., In principe maakt het geen verschil of het gaat om een ruiming uit een grafkelder of uit een gewoon graf. Uit uw vraag is mij niet geheel duidelijk geworden welke situatie er bij u aan de orde is. Er kunnen zich globaal de twee volgende twee mogelijkheden voordoen 1. De ruiming kan plaats vinden door de houder/beheerder van de begraafplaats nadat de grafrusttermijn van 10 jaar is verlopen en de rechthebbende heeft aangegeven geen prijs meer te stellen op het graf. Het graf, in dit geval de grafkelder, vervalt aan de houder (kerk of gemeente) van de begraafplaats. Deze kan het graf (de kelder) opnieuw uitgeven voor gebruik. De kosten van de ruiming zijn voor rekening van de houder van de begraafplaats. Daar staan echter tegenover de inkomsten van nieuwe uitgifte. 2. Het is ook mogelijk dat er wordt geruimd op verzoek van de rechthebbende. Dat gebeurt indien het graf vol is en de rechthebbende heeft verzocht om ruimte te maken voor een volgende overledene. De kosten worden dan in rekening gebracht bij de rechthebbende. Uw tarievenlijst moet daar uiteraard wel in voorzien. De stoffelijke resten  kunnen worden gelegd in een verzamelgraf of in het geval van ad 2 onder in de grafkelder worden gelegd. Voor de ruimingwerkzaamheden is geen vergunning nodig. Ze kunnen zowel door eigen personeel maar ook door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd. Het is van groot belang dat er tijdens de werkzaamheden geen andere mensen aanwezig zijn dan degenen die met de werkzaamheden zijn belast. Om dat te bewerkstelligen kunt u, afhankelijk van uw situatie, de begraafplaats tijdelijk sluiten of het betreffende graf en het verzamelgraf deugdelijk afschermen en op deze wijze aan het oog ontrekken. Tenslotte wijzen wij u nog graag op het belang van zorgvuldig en piëteitsvol werken. Wilt u meer informatie over het onderwerp ruimen dan verwijs ik u graag naar onze Handleiding Opgraven en Ruimen . U kunt deze bestellen bij onze organisatieassistent, mevrouw M. Wafelbakker. tel . 020 6731237 Wij wensen u graag veel succes.

Jo Beltman
4 oktober 2016