Vragen over uitgiftetermijn graven

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw Situatie begraafplaats E.: De begraafplaats bestaat uit 2 gedeelten, een oud gedeelte en een nieuw gedeelte. Deze liggen naast elkaar. Op het oude gedeelte worden geen graven meer uitgegeven, de bestaande graven op het oude gedeelte zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Op het nieuwe gedeelte worden de graven voor een termijn van 20 jaar uitgegeven, daarna is verlenging mogelijk, steeds met 10 jaar. Op het nieuwe gedeelte zijn de eerste graven in oktober 1996 uitgegeven, de eerste begrafenis vond plaats in juni 1997. Voor een termijn van 30 jaar zijn vrije graven beschikbaar; daarna is een uitbreiding te realiseren voor nog eens 40 jaar. Bij uitgifte van graven moet door rechthebbende direct het aankoopbedrag voor een termijn van 20 jaar worden betaald, ongeacht of het graf al wordt gebruikt of niet. Voor alle graven, zowel op het oude gedeelte als op het nieuwe gedeelte moeten door rechthebbenden jaarlijkse grafrechten worden betaald. Het tarief van de jaarlijkse grafrechten is voor het oude gedeelte en het nieuwe gedeelte gelijk. Vragen m.b.t. bovenstaande: 1. Is een uitgifte-termijn van 20 jaar verstandig of zou deze termijn langer gemaakt kunnen worden ( minder opzeggingen !)? 2. Na 20 jaar (en eigenlijk iets eerder) moet er naar rechthebbenden een brief met de vraag of ze de termijn van 20 jaar met 10 jaar willen verlengen (en dan dus voor de 10 jaar verlenging in 1x een bedrag moeten betalen), komt dit bij andere begraafplaatsen ook voor? En wat kunnen de reacties zijn wanneer mensen het hier niet mee eens zijn (oftewel hoe zit dit juridisch)? 3. Wat te doen als een graf reeds voor 20 jaar is uitgegeven, maar dat het nog maar 10 jaar geleden is dat er iemand is begraven. 4. Is het (voor de toekomst) verstandig dat er voor het oude en nieuwe gedeelte verschillende regels zijn? 5. In ons reglement staat oa. vermeld: het grafrecht zal in ieder geval 30 jaar na de laatste begraving, vervallen. Kunnen wij, bij voldoende ruimte, daar te zijner tijd van afwijken of moet het reglement daar op worden aangepast?

Antwoord:

Geachte heer O., U heeft een uitvoerige vraag of liever gezegd meerdere vragen. Ik zal proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Mocht u alsnog vragen hebben, mail gerust opnieuw. ad 1) Volgens de gewijzigde Wet op de Lijkbezorging die waarschijnlijk per 1 ja. 2010 in werking treedt, mag u ook een eigen graf (particulier graf) uit mogen geven voor 10 jaar of langer. Als beheerder kunt u zich afvragen of het verstandig is een graf voor 10 jaar uit te geven. U vraagt of het verstandig is de uitgifte-termijn langer te maken dan 20 jaar. Dat denk ik wel. Een keuzevrijheid naar het publiek toe is verstandig. Daarnaast kom ik vaak oudere mensen tegen die een termijn van 50 jaar willen. Waarom hier niet op inspelen?! Administratief / boekhoudkundig dient dan wellicht rekening te worden gehouden dat er eenmalig geld binnenkomt en daarna over een lange termijn dus niet. Wellicht heeft dit gevolgen voor de exploitatie. Ook is het mogelijk dat men vervolgens in delen betaalt; per 10 jaar bijvoorbeeld. De administratie zou hier toch op ingericht moeten kunnen worden. ad 2) Bij een eigen graf bent u wettelijk verplicht twee jaar voordat de grafrechten zouden gaan verlopen, de rechthebbende aan te schrijven. De rechthebbende is volledig vrij om te verlengen of de grafrechten op te zeggen. Dit is iets waar iedere begraafplaats mee te maken heeft. Ook hierbij kan de verlenging verschillende perioden inhouden. Wettelijk is dit volgens de wetswijziging tussen de 5 en 20 jaar. Aan de beheerder welke termijn hiervoor te hanteren. ad 3) De wettelijke grafrusttermijn bedraagt 10 jaar. Het graf mag na deze 10 jaar wettelijk worden geruimd. Stel echter dat de grafrusttermijn van 10 jaar nog niet voorbij zou zijn, dan dient de rechthebbende de grafrechten te verlengen. Zo’n situatie kan vastgelegd worden in de Verordening. (zie hiervoor de Modelverordeningen op www.begraafplaats.nl van de LOB) ad 4) Er zijn al verschillende regels voor oud en nieuw gedeelte: op het oude gedeelte voor onbepaalde tijd en op het nieuwe voor 20 jaar. Uw vraag is duidelijk: het schept verwarring en ongelijkheid om op de verschillende delen verschillende regels te stellen in de Verordening. Het mag echter wel. ad 5) In uw reglement staat dat het grafrecht 30 jaar na de laatste begraving zal vervallen. Ik denk dat dit in strijd is met de wet. Een rechthebbende van een eigen graf heeft wettelijk het recht de grafrechten te verlengen. U dient hierop het reglement aan te passen. Uw vragen hebben een hoog juridisch karakter. Ik verwijs u daarom ook door naar de vraag- en antwoordrubriek van dhr. mr. W. van der Putten. Een gespecialiseerd jurist op het gebied van funeraire zaken: http://www.uitvaartbranche.nl Met vriendelijke groeten,

Wim van Midwoud
1 oktober 2009