Vragen over verwijderen grafbedekking, asverstrooing en aanschrijven nabestaanden

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte heer/mevrouw, Bijgaand treft u drie vragen aan:Vraag 1Wat is de procedure over afstandsgraven en het ruimen van grafbedekking?Wij hebben in de verordening staan: Artikel 22Verwijdering grafbedekking1.    De grafbedekking kan na het verstrijken van de graftermijn door burgemeester en wethouders worden verwijderd. Dit zal eveneens plaatsvinden als de rechthebbende afstand heeft gedaan van het graf.2.    Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip, waarop de grafbedekking zal worden verwijderd op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje door burgemeester en wethouders bekend gemaakt, tenzij het adres van de rechthebbende bij burgemeester en wethouders bekend is. In dat geval maken zij aan de rechthebbende uiterlijk een jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend.3.    Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij burgemeester en wethouders ingediende aanvraag blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende twaalf weken ter beschikking van degene aan wie een vergunning, als bedoeld in artikel 20, was verleend.    De aanvraag kan worden ingediend gedurende de in het tweede lid genoemde termijn.4.    De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien:- –    geen aanvraag op grond van het derde lid is ingediend en de termijn, waarbinnen dit verzoek had kunnen worden ingediend, is verstreken;    – –    de grafbedekking niet binnen twaalf weken, nadat deze van het graf is verwijderd, is afgehaald.5.    De rechthebbende is verplicht te gedogen dat de grafbedekking door de gemeente of een met toestemming van de gemeente ingeschakelde derde geheel dan wel gedeeltelijk wordt verwijderd voor een begraving, bijzetting of andere dringende redenen. Burgemeester en wethouders zijn niet aansprakelijk voor schade aan de grafbedekking door derden veroorzaakt.Wij sturen nl. een brief bij afstand dat het recht op het graf zal komen te vervallen (op de aflopende datum) en dat ze in de toekomst niet meer over dit graf worden aangeschreven en dat alle rechten op het graf en de grafbedekking komen te vervallen. Wij vroegen ons af of wij dan ook nog verplicht zijn hun op de hoogte houden na die afstandbrief?- wanneer de grafbedekking eraf wordt gehaald;- dat de grafbedekking dan nog 3 maanden ter beschikking is;- dat het graf te zijner tijd geruimd gaat worden. Vraag 2Hoeveel asverstrooiingen mogen er plaatsvinden per hectare op verstrooiingsvelden?Vraag 3In welke volgorde schrijf je nabestaanden aan wanneer rechthebbende overleden is?Kunnen wij deze volgorde aanhouden?1.    BloedverwantenBloedverwanten zijn vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, oom, tante, neef en nicht. 2.    AanverwantenAanverwanten zijn schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer (zwager), schoonzus, aangetrouwde oom, aangetrouwde tante, aangetrouwde neef en aangetrouwde nicht. Graag zien wij uw reactie tegemoet. Met vriendelijke groet,C.v. d.L.

Antwoord:

Geachte mevrouw V. d. L.,Antwoord op vraag 1:Als u keurig ten minste één jaar voor het verstrijken van de graftermijn de rechthebbende heeft aangeschreven c.q. een bordje heeft geplaatst, dan is daarmee in principe aan alle voorwaarden voldaan. In de brief verwijst u naar de geldende verordening en men is dus op de hoogte/ kan op de hoogte zijn. Het is natuurlijk wel netjes om deze brief zo nodig dusdanig aan te passen, dat u hierin vermeldt hoe de verdere procedure is op de begraafplaats. Wat er verder met de locatie van het graf gebeurt is aan de beheerder en niet aan de rechthebbende. Of beter gezegd; er is geen rechthebbende meer en daarmee is het zinloos om te melden wat er met betreffende locatie gebeurt.Antwoord op vraag 2Burgemeester en wethouders zouden op grond van de Wet op de lijkbezorging (art. 66b) in een vergunning moeten aangeven hoeveel verstrooiingen er per hectare per jaar mogen plaatsvinden.De Vrom-inspectie adviseert in de Inspectierichtlijn lijkbezorging uit 1999 de volgende normen te hanteren:1. Maximaal 90 verstrooiingen per hectare per jaar, zonder dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de eenvoudige beheerswijze dat de belasting van de bodem niet groter is dan de opname door en de afvoer via de aanwezige begroeiing.2. Maximaal 370 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij worden één keer per 25 jaar controlemetingen geëist ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu;3. Maximaal 3200 verstrooiingen per hectare per jaar. Hierbij dient de as weer verwijderd te kunnen worden van de bodem. Tevens worden eens per 5 jaar controlemetingen ter bepaling van de verspreiding van verontreinigende stoffen naar het milieu.4. Boven de 3200 verstrooiingen per hectare per jaar dienen er zodanige isolerende maatregelen te worden getroffen dat op geen enkele wijze as in de bodem kan Antwoord op vraag 3U bent er in zo’n situatie blijkbaar achtergekomen dat de rechthebbende is overleden en nabestaanden hebben geen contact opgenomen. U moet volgens de wetgever een serieuze zoektocht instellen als u merkt dat er geen rechthebbende meer is. Uit een parlementaire behandeling kunt u volstaan met het aanschrijven van van de kinderen. Als die er niet zijn c.q. zij niet reageren kan de zoektocht beëindigen. U gaat wel heel ver om daarna nog andere verwanten op te sporen. Het is echter niet verboden om verder te gaan zoeken.

Wim van Midwoud
15 oktober 2009