Wat is rol van de gemeente bij niet betalen monument

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Een steenhouwer vraagt gemeente toestemming tot verwijdering van een (deels) niet betaald grafmonument tbv afdwingen betalen rekening. De rechthebbende is onvindbaar. Kan gemeente toestemming geven of moet steenhouwer dit met rechthebbende uitvechten?D. N.

Antwoord:

Geachte mevrouw/mijnheer,  Ik denk dat ik uw vraag slechts gedeeltelijk kan beantwoorden omdat ik in feite twee onderdelen zie in uw vraag t.w1.    moet de gemeente toestemming verlenen2.    mag de steenhouwer de gedeeltelijk niet betaalde steen verwijderen?Ad. 1 Nee, de gemeente behoeft geen toestemming te verlenen. Sterker nog, de gemeente is geen partij in deze zaak omdat de rechthebbende eigenaar is van hetgeen op een graf is geplaatst (Gewijzigde Wet op de lijkbezorging 2010 artikel 32a).Ad 2. Of de steenhouwer gerechtigd is een gedeeltelijk niet betaalde steen te verwijderen is in elk geval een zaak tussen de steenhouwer en de rechthebbende. De vraag of de steenhouwer daartoe gerechtigd is is een puur juridische aangelegenheid en kan ik niet beoordelen. In feite gaat het om de vraag wanneer het eigendom over gaat van de opdrachtnemer (steenhouwer) naar de opdrachtgever (rechthebbende). Ik verwacht  dat deze kwestie is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, maar daar ben ik niet zeker van.Maar u zou ook de juridische rubriek van mr. van der Putten op www.uitvaartbracnhe.nl  kunnen raadplegen. Mogelijk kunt u daar het antwoord vinden op deze vraag.   Alhoewel mogelijk niet volledig hoop ik u met bovenstaande toch een beetje op weg geholpen te hebben.

Jo Beltman
2 september 2010