Wat zijn de verplichtingen ten aanzien van onderhoud bij gesloten begraafplaats

Onderwerp: Beheer en exploitatie

Vraag:

Geachte heer, mevrouw, In de model-verordening van de VNG staat bij onderhoud grafbedekkingen “Na het sluiten van de begraafplaats is de gemeente niet langer verplicht dit onderhoud voort te zetten”. Dit heeft bij onze beheerders de vraag opgeroepen: welke verplichtingen heeft de gemeente dan wel inzake het onderhoud van gedenktekens op gesloten begraafplaatsen ? Een gesloten begraafplaats blijft toch voor bezoekers toegankelijk ? Hoe ga je om met een gesloten begraafplaats die als parkachtige omgeving wordt ingericht met behoud van de cultuur-historische monumenten. Heeft u informatie wat de wettelijke verplichtingen zijn en hoe gemeenten daarmee omgaan ? Bij voorbaat dank,  Met vriendelijke groet,P. W.

Antwoord:

Geachte mevrouw W., Als ik uw vraag goed begrijp is er bij u in de gemeente kennelijk sprake van een gesloten begraafplaats dan wel van een voornemen om een begraafplaats te sluiten.Volgens de Wet op de lijkbezorging (Wlb) is voor het sluiten van een begraafplaats een besluit nodig van het gemeentebestuur. Een dergelijk besluit dient gebaseerd te zijn op een ambtelijk advies waarin zo goed mogelijk alle gevolgen van het sluiten uitgebreid aan de orde komen. Belangrijke aspecten zijn : de toekomstige functie, de graven en de grafbedekkingen, de kosten, de toegankelijkheid, etc, etc. Over (het onderhoud van) de grafbedekkingen is wettelijk niets geregeld. Als er iets is geregeld dan is dat terug te vinden in uw eigen beheersverordening. Daarin zou geregeld moeten zijn hoe met het onderhoud omgegaan dient te worden. Het feit of de begraafplaats wel of niet is gesloten is niet echt relevant. Wel de vraag of er nog rechten op de graven rusten. Indien de graven aan de gemeente zijn vervallen dan is de gemeente verantwoordelijk voor de graven en de grafbedekkingen. Mogelijk is er sprake van een beheerplan. Zo niet dan kan ik mij goed voorstellen (ik ken de situatie niet) dat het gewenst is een dergelijk plan op te stellen. In het beheerplan zou vastgelegd moeten worden hoe met het onderhoud van o.a. de grafbedekkingen om te gaan.In uw verordening komt mogelijk ook een artikel voor over historische graven. Indien deze aanwezig zijn, en dat veronderstel ik, dan is het gewenst deze te inventariseren en op een lijst te plaatsen. Deze lijst zou door het gemeentebestuur vastgesteld moeten worden. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat deze bedekkingen op enig moment in de toekomst al te lichtvaardig worden verwijderd.Uiteraard is het voor alles van groot belang dat er goed wordt gekeken naar de veiligheid op deze begraafplaats. Dat hangt natuurlijk nauw samen met de vraag hoe het met de openstelling is geregeld.Uit bovenstaande kunt u opmaken dat het sluiten van een begraafplaats, afhankelijk van de toekomstige functie, nauwelijks van invloed is op de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en derhalve ook geen substantieel voordeel zal opleveren. Als dat de bedoeling was dan moet ik u teleurstellen. Ik vertrouw u een eindje op weg geholpen te hebben en wens u veel succes..

Jo Beltman
6 september 2010