Wettelijke bepalingen verzamelgraf

Rubriek: Begraven en regelgevingOnderwerp: f. Wettelijke voorschriften

Vraag

Zijn er wettelijke bepalingen ten aanzien van de uitvoering van een verzamelgraf/knekelput?

Antwoord

In de Wlb of het Besluit op de lijkbezorging zijn er geen eisen opgenomen waaraan een verzamelgraf (vroeger vaak knekelput genoemd) aan moet voldoen.

In artikel 31 lid 3 van de Wlb staat:

De overblijfselen van lijken worden op een begraafplaats ter aarde  besteld of, met overeenkomstige toepassing van het gestelde in artikel 29, derde lid, in een crematorium gecremeerd. Wat houdt dit in?

Bij de ruiming van een graf zijn er twee mogelijkheden:

  • De stoffelijke resten onder de onderste begraaflaag van het graf herbegraven.
  • De stoffelijke resten overbrengen naar een verzamelgraf.

De eerste mogelijkheid spreekt voor zich. In het graf wordt een deel wat dieper ontgraven en hier worden de stoffelijke resten dan onder de onderste begraaflaag geplaatst. Letterlijk ‘zand erover’ en er is weer sprake van een nieuw, leeg graf.

De tweede mogelijkheid is gebruik te maken van een verzamelgraf of een verzamel(graf)kelder. In tegenstelling tot een regulier graf worden hier geen eisen aan gesteld. Bij een regulier graf schrijft het Besluit op de lijkbezorging een deklaag van minimaal 65 centimeter voor. Het is verstandig om de maatvoering ook voor een verzamelgraf te gebruiken. Wanneer er echter incidenteel stoffelijke resten naar een verzamelgraf overgebracht hoeven te worden, kan het erg omslachtig zijn om het verzamelgraf elke keer weer open te graven. Wellicht dat e rop de begraafplaats een in ongebruik geraakte grafkelder aanwezig is. het kan een overweging zijn om deze kelder te gebruiken voor de bewaring van de stoffelijke resten. Wanneer er in de grafkelder meer stoffelijke resten bijeengebracht zijn, zouden deze definitief naar een verzamelgraf overgebracht kunnen worden.

Kortom, een worden geen eisen aan een verzamelgraf gesteld, maar het is raadzaam om ook voor dit graf te zorgen voor voldoende afdekking.

In het genoemde artikel vanuit de Wlb wordt ook gesproken over crematie van stoffelijke resten. Dit is alleen van toepassing wanneer er met een vergunning van de burgemeester een individuele opgraving heeft plaatsgevonden. Bij de ruiming van een graf moeten de stoffelijke opnieuw ‘ter aarde besteld’ worden.

IW
2 november 2021