Wettelijke eisen inrichting begraafplaats

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

L.S. Voor een risicobeoordeling van lijkbalsemingsproducten, ben ik op zoek naar de wettelijke eisen die in Nederland gesteld worden aan de inrichting van een begraafplaats.Kunt U mij hierover informeren. S. K.

Antwoord:

Geachte heer K., U vraagt naar wettelijke eisen welke worden gesteld aan begraafplaatsen.Gelet op de organisatie waar u voor werkt neem ik aan dat deze vooral betrekking hebben op de bodem en bijvoorbeeld niet of minder op de Ruimtelijke Ordening. Ik kan u verwijzen naar een tweetal documenten t.w.1. De Wet op de lijkbezorging (Wlb) laatst gewijzigd in 2009 en in werking getreden 2010. Deze wet bevat vooral algemene bepalingen over hoe om te gaan met stoffelijke overschotten. Voor u slechts beperkt van belang.2. Inspectierichtlijn Lijkbezorging maart 2004 van het Ministerie van VROM. Deze bevat wel degelijk bepalingen welke in het kader van uw vraag van belang zijn. Ik verwijs bijvoorbeeld naar 4.2. Bodem en grondwaterverontreiniging. en 6.3 Inrichting begraafplaatsen.Ook bijlage 2 Technische adviezen voor de inrichting van begraafplaatsen en graven kan voor u van belang zijn.3. Tenslotte zou het Lijkomhulselbesluit uit 1998 voor u van belang kunnen zijn.U vindt alle documenten op www.wetten.nl. Ik vertrouw u hiermee de weg te hebben gewezen naar de informatiebronnen.   Met vriendelijke groet,


22 juni 2010