Wie is er aansprakelijk bij stormschade

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Geachte lezer,Afgelopen zondag 28 februari is tijdens de storm op de begraafplaatsB. te A. een grote grafsteen omgevallen, hierbij zijn tweeandere grafstenen beschadigd.Mijn vraag aan u is, wie is er aansprakelijk voor de schade. Het gaat bijdeze graven om koopgraven. Berkenhove is een gemeentelijke begraafplaats.Onderhoud aan de graven moeten de nabestaanden zelf doen.

Antwoord:

Geachte heer S., Het onderwerp wat u aan de orde stelt heeft in het verleden tot veel onduidelijkheid en discussie geleid. De wet- en regelgeving was op dat punt kennelijk niet erg duidelijk. Zo is er een uitspraak van de Hoge Raad uit 2002 welke bepaalde dat graftekens (van graven met uitsluitend recht als bedoeld in artikel 28 Wlb) toebehoren aan de eigenaar van de grond. Dit betekende dat de begraafplaats eigenaar was van het grafmonument en derhalve ook verantwoordelijk was voor schade. In de herziene Wet op de lijkbezorging 2010 wordt in artikel 32a de verantwoordelijkheid en daarmee ook de risicoaansprakelijkheid duidelijk gelegd bij de rechthebbende van het graf. Het is nu dus duidelijk dat de rechthebbende (economisch eigenaar) aansprakelijk is voor de aangerichte schade. Het hangt van zijn verzekering af wie uiteindelijk de schade zal moeten betalen. met vriendelijke groet,


4 oktober 2016