Zijn er algemene regels voor het uitstrooien?

Onderwerp: Begraven en regelgeving

Vraag:

Mag ik zo vrij zijn me even voor te stellen. Sinds enkele maanden ben ik lid van de locatieraad St S. te H.Mijn taak bestaat o.a. “het regelen van alle kerkhofzaken”. Uit de parochie komen verzoeken as uit te strooien. We zijn dan ook voornemens op het kerkhof een strooiveld aan te leggen.Mijn vraag is tweeledig: Zijn er algemene regels voor het uitstrooien? Hoe zet je e.e.a. voor de rechthebbende op papier Bij voorbaat dank voor de genomen moeite dit te beantwoorden.H.

Antwoord:

Geachte heer H., U stelt ons een aantal vragen betreffende een strooiveld wat u wilt aanleggen op uw begraafplaats.Over dit onderwerp is het een en ander geregeld in de Wet op de lijkbezorging en de Inspectie richtlijn lijkbezorging.De laatste leidt een sluimerend bestaan sedert de wijziging van de wet per 1 januari 2010.Artikel 66b van de Wet op de lijkbezorging is van toepassing. Daarin is geregeld dat u voor het geplande strooiveld een vergunning behoeft van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de begraafplaats is gelegen. Overigens is het aan te bevelen de vergunning voor de gehele begraafplaats te vragen. Er kan in de toekomst desgewenst dan ook as worden verstrooid op of in particuliere graven. In de Inspectierichtlijn (artikel 7.4.2.) is bepaald dat het strooiveld niet mag liggen in een grondwaterbeschermingsgebied.Gelet op het aantal verstrooiingen per jaar worden vier mogelijkheden onderscheiden.Naar mijn inschatting valt u in categorie 1 t.w. maximaal 90 verstrooiingen per jaar per hectare, zonder dat er op of in het terrein aanvullende maatregelen nodig zijn. De afdeling Milieu van uw gemeente kan u verder informeren. Dan de vraag hoe u e.e.a op papier zet.Om te beginnen is het van belang dat u in uw verordening regelt wat u wilt regelen. Dit verschaft u de juridische basis voor uw handelen.Vervolgens kunt u het aanvraagformulier voor begravingen en de grafakte die u toch al gebruikt zodanig uitbreiden en aanpassen dat die ook gebruikt kunnen worden voor verstrooiingen. Ik wens u veel succes toe. met vriendelijke groet,

Jo Beltman
22 februari 2011