Zijn er richtlijnen voor aanleg particuliere begraafplaats op eigen perceel?

Rubriek: Beheer en exploitatieOnderwerp: d. Aanleg

VRAAG

Wij hebben als gemeente een verzoek gekregen voor het aanleggen van een particulier begraafplaats op een eigen bosperceel. Heeft u hier informatie of richtlijnen voor ?

ANTWOORD

U vraagt naar informatie of richtlijnen voor de aanleg van een particuliere begraafplaats op een bosperceel, welke eigendom is van de (toekomstige) begraafplaatsbeheerder of te wel ‘begraven in eigen grond’. Ervan uitgaande dat op het perceel (nog) geen bestemming begraafplaats rust, betreft dit een zgn. nieuwe situatie – waarvoor in Nederland (voorafgaand) toestemming van de gemeenteraad benodigd is.  Niet alle gemeenten willen hier aan meewerken en/of zijn terughoudend met het verlenen van toestemming die een wijziging van het bestemmingplan vereist.

De wettelijke regels voor de gemeente – om de aanvraag aan te toetsen – betreffen artikelen 37 t/m 42 (en eigenlijk ook 43 t/m 48, die zowel voor gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen gelden) in de Wet op de lijkbezorging. Daarnaast dient ook de regionale inspectie van de milieuhygiëne te worden gehoord/betrokken (wettelijke verplichting).

Van belang zijn diverse zaken:

  • De afmeting van het beoogde terrein als begraafplaats – minstens enkele hectaren groot. Er wordt in de regel een afstand van minimaal 30 meter aangehouden van de graven tot de grens van het kavel. De minimaal benodigde stuk grond voor één graf is bijna 4.000 m2 (berekening: 30 meter + 3 meter graf + 30 meter is 63 meter; benodigde oppervlak = 63 x 63 meter = 3969 m2).
  • Er dient te worden voldaan aan de ‘normale’ eisen die de wet ook stelt aan een ‘normale’ begraafplaats. Ik wijs speciaal op artikelen 23 en 25 van de Wet op de lijkbezorging:
    • Artikel 23 – Begraving geschiedt op een begraafplaats (…)
    • Artikel 25 – Het is verboden een begraafplaats, die niet op de voet van het bepaalde bij of krachtens deze wet is aangelegd of in gebruik genomen, als zodanig ter beschikking te stellen of te gebruiken.

en daarnaast op de diverse voorschriften over begravingen (art. 26, 26, 29, 30 en 31 in de Wlb)

  • Een gedegen plan, incl. basisvoorwaarden met betrekking tot grondwaterstand, behoud en onderhoud van deze begraafplaats in de (verre) toekomst), is rand voorwaardelijk.
  • Indien de aanvrager op het beoogde terrein ‘slechts’ eigen gezinsleden wil begraven, dan is de historische binding met het terrein een ‘voordeel’ – hierdoor kan een uiteindelijk besluit positief worden beïnvloed.

Het verdient dus aanbeveling om als aanvrager tijdig te beginnen met het regelen/organiseren/ aanvragen van de aanleg van een bijzondere begraafplaats als deze. Het is echter geen eenvoudige materie. De LOB weet dat er inmiddels diverse gemeenten zijn die een beleidsnotitie hebben geschreven (met als uitgangspunt uiteraard de eigen lokale situatie). Deze kunnen voor u toch wel interessant zijn mb.t. de algemene aspecten van begraafplaatsjes op eigen grond.  Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u de relevante zoektermen op een digitale zoekmachine als Google invoeren. Er komen diverse notities en plannen naar voren, die u kunt raadplegen.

EK feb22
1 maart 2022