Zijn er richtlijnen voor het vaststellen van onze tarieven?

Onderwerp: Administratie

Vraag:

Wij hebben een kleine Kerkelijke Begraafplaats in de nabijheid van onze Kerk in het dorp H. en zijn lid van de LOB. Zo af en toe wordt er iemand begraven waarvoor uiteraard tarieven gelden, maar ook zijn er grafrechten en onderhoud aan de graven te verrichten. Nu weten we ook wel dat we niet in prijs stelling gelijk moeten zijn aan de grotere en grote kerkhoven die mogelijk ook zelfs personeel in dienst hebben. Natuurlijk hanteren wij tarieven. Maar we hebben geen idee wat de mogelijke tarieven kunnen zijn die momenteel actueel zijn bij soortgelijke kerkhoven als die van ons. Ons kerkhof telt ongeveer 50 graven en 2 kleine urnenboxen. Het wordt onderhouden door de koster en vrijwilligers. Mijn vraag is dan ook, is het mogelijk ons een indicatie aan te geven betreffende tarieven van begraven, zit hier het te delven graf in of dit exclusief, grafrechten voor 10 of 20 jaar, onderhoud graf etc. Bij voorbaat mijn dank voor de medewerking, Met groet,
H. van T.

Antwoord:

Beste H.,
Het is moeilijk om vanaf de zijlijn en als onbekend met de lokale situatie een zinvol advies te geven over de tarieven. Wanneer je kostendekkend wilt werken is het van belang om alle uitgaven betreffende het beheer van het kerkhof eens goed in kaart te brengen. Wat kost een begrafenis? Denk eens aan de administratieve handelingen (arbeidsuren, kantoorkosten) het delven en sluiten van het graf, de bijbehorende materialen (bekisting, graflift of touwen), het verwijderen en herplaatsen van de grafbedekking enz. enz. Al deze kosten dienen verdisconteerd te worden in het begraaftarief. Dan is er het grafrecht waar alle kosten samenvallen voor de huur en de exploitatie van de grond, het beheer van het graf door het kerkbestuur, lopende verplichtingen (leningen, investeringen) uit het verleden, maar ook de grafadministratie (software, telefoon en overige kantoorkosten, huisvesting, arbeidsuren enz.) Bij het onderhoudstarief dient rekening gehouden te worden met de onderhoudsverplichting die voor meerdere jaren geldt, en ook nog doorloopt als de begraafplaats gesloten of opgeheven zou zijn. U doet dit nu nog met vrijwilligers, maar hoe lang nog? Stel dat u straks toch een paar keer per jaar iemand gaat inhuren voor het snoeien, maaien etc. Wat verder met uw capaciteit? Zijn er ruimingen voor handen? Uitbreidingsplannen? Waar gaat u die van betalen. Heeft u voorzieningen getroffen voor de toekomst? Deze dienen ook te worden gevoed uit de huidige opbrengsten van de graf- en onderhoudsrechten. Bijgevoegd zend ik u een notitie die eind jaren negentig door de Vereniging van Ned. Hervormde Kerkvoogdijen is gemaakt mbt de tariefstelling van begraafplaatsen. Wellicht haalt u hier ook nog wat aandachtspunten uit. Als u tot een tariefstelling komt die rekening houdt met uw werkelijk kosten, vergelijk uw berekeningen dan eens met de tarieven van vergelijkbare begraafplaatsen (qua ligging, grootte, voorzieningenniveau, bedieningsgebied, capaciteit) in uw regio. Want u wilt uzelf natuurlijk ook niet uit de markt prijzen. In dat geval zult u een afweging moeten maken tussen de door u gewenste mate van kostendekkendheid en behoud van uw marktaandeel.
Met vriendelijke groet,

Pauline Harmsen
11 mei 2006