Zoektocht naar nieuwe rechthebbende?

Onderwerp: Administratie

VRAAG

Welke acties dient een beheerder te nemen tijdens zoektocht naar nieuwe rechthebbende?

ANTWOORD

Sommige beheerders vragen zich af of ze wel voldoende, verschillende acties hebben ondernomen tijdens de zoektocht naar een nieuwe rechthebbende.  Begrijpelijk, echter verlies hierbij niet teveel uit het oog dat ook onderdeel van de grafrechtovereenkomst is dat wanneer de rechthebbende overleden is, de nabestaanden moeten zorgen dat het grafrecht binnen een bepaalde periode overgeschreven moet worden. De overeenkomst heeft wederzijds rechten maar ook plichten.  En de verantwoordelijkheid van de nabestaanden ten aanzien van overschrijven van grafrecht na overlijden van de rechthebbende is helder en duidelijk omschreven.

In de Beheersverordeningen welke van kracht waren op het moment van uitgifte van de graven was geregeld o.a. welke uitgiftetermijnen voor de graven van toepassing waren en wanneer grafrechten eventueel vervallen verklaard zouden kunnen worden. Vooral dat laatste is van belang. Vaak was in de Beheersverordening opgenomen dat het grafrecht na overlijden van de rechthebbende binnen een periode van een half jaar of een jaar overgeschreven moest worden op naam van iemand anders. Bleef deze overschrijving achterwege, dan had de gemeente de mogelijkheid om het grafrecht vervallen te verklaren. Om zekerheid te verkrijgen voor welke graven dit van toepassing is, moet u de archieven raadplegen. Elke oude Beheersverordening is hiervoor van belang. Wanneer deze mogelijkheid in de Beheersverordening stond ten tijde van de uitgifte van het grafrecht en steeds in een  latere Beheersverordening opgenomen bleef, kan hier nu gebruik van gemaakt worden. Vanzelfsprekend moet er voldoende archiefonderzoek gedaan zijn om na te gaan of er wel of geen een overschrijving van het grafrecht uitgevoerd is.

Voordat de procedure van overschrijven dan wel vervallen verklaren in gang wordt zet, is de zoektocht naar nabestaanden van belang. Voorbeelden zijn het plaatsen van bordjes bij de graven. Tevens is het verstandig aandacht voor uw zoektocht te vragen. Maak hiervoor gebruik van de mogelijk tot bijvoorbeeld gemeenteberichten of parochienieuws in de lokale media, van uw website en mededelingenborden of -kasten op de begraafplaatsen. Er zullen kwijtgeraakte rechthebbenden zich melden. Daarnaast zijn er meestal ook andere nabestaanden zijn welke zich bij u opwerpen als belanghebbende en ingeschreven willen worden als rechthebbende. Wanneer duidelijk is dat de oorspronkelijke rechthebbende overleden is, heeft u conform uw Reglement of beheers verordening de mogelijkheid om gehoor te geven aan dit verzoek. Vanzelfsprekend zijn alle wederzijdse rechten en plichten dan van toepassing. De nieuwe rechthebbende is dan verantwoordelijk voor de betaling van de rechten en verantwoordelijk om het grafmonument in goede staat te houden of eerst in goede staat te brengen.

Zelfs wanneer de beheerder alle procedures volgt, publiciteit zoekt en vooral veel tijd investeert, kan het voorkomen dat nabestaanden er soms na jaren achter komen dat een graf niet meer bestaat. Het is dan van belang dat de organisatie kan aantonen welke acties allemaal uitgevoerd zijn om hen te traceren. Wanneer het duidelijk is dat er geen rechthebbende op een graf in leven is, er nooit een overschrijving heeft plaatsgevonden, er gedurende minimaal een jaar een publicatie bij het graf gestaan heeft en alle andere vormen van communicatie gebruikt zijn, en niemand heeft zich gemeld, wees dan ook niet bang om grafrecht door het college of bestuur vervallen te laten verklaren.

IW feb22
24 februari 2022