Begraven en het coronavirus

17-11-2020

Vanaf woensdag 18 november maximaal 100 mensen bij uitvaart

Premier Rutte en vicepremier De Jonge hebben dinsdagavond bekend gemaakt dat de aanvullende coronamaatregelen van twee weken geleden worden ingetrokken. Dat betekent dat vanaf woensdag weer de regel van eerder geldt voor uitvaarten.
Vanaf woensdag mogen er weer 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter afstand bewaard kan worden.
Rond 8 december komt er meer duidelijkheid over de coronamaatregelen rond de feestdagen.

3-11-2020

Vanaf maandag 9 november maximaal 30 mensen bij uitvaart

Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen ( exclusief personeel). Uitvaartcentra blijven uitgezonderd van de horecasluiting.

29-10-2020

Voorkom coronabesmettingen bij uitvaarten

Het aantal coronabesmettingen loopt op, de maatregelen zijn weer strenger, er zijn uitzonderingen voor uitvaarten. En door dit alles is er weer meer onzekerheid over wat kan en wat mag. Afgaande op de telefoontjes en mails die het BGNU-branchebureau ontvangt, leven er bij u vooral twee vragen.

Waar mag ik een condoleance organiseren?
Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. In uitvaartcentra en crematoria mag dus na afloop van een uitvaartplechtigheid een condoleance georganiseerd worden. Het is daarbij belangrijk dat er tijdens de condoleance zo min mogelijk verplaatsingen zijn. De bezoekers en nabestaanden hebben daarom in de condoleanceruimte een vaste zitplaats.
Buiten de steden is het gebruikelijk om uitvaarten te organiseren in een dorpshuis of kerk. Het ministerie van BZK heeft aangegeven dat dergelijke locaties ook onder de uitzondering voor uitvaartcentra vallen. BZK heeft ook nadrukkelijk aangegeven dat deze ruime interpretatie niet geldt voor locaties die primair op horeca gericht zijn (die zijn conform de verscherpte maatregelen gesloten).
Voor alle uitvaartlocaties geldt:
Zorg dat de uitvaartplechtigheid en de condoleance zo veel mogelijk op één locatie plaatsvinden. Beperk verplaatsingen.
Communiceer de regels en aanpassingen in verband met het coronavirus met nabestaanden en bezoekers. Handhaaf de regels. En communiceer dat u mensen gaat aanspreken op het handhaven van de regels als dat nodig is.
Beperk het schenken van alcohol. Ook de consumptie van weinig alcohol maakt het voor veel mensen moeilijker om zich aan de 1,5-meterregel te houden.

Wie mogen een uitvaart bijwonen?
In de thuissituatie geldt het dringende advies dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag. Er is hierop geen uitzondering voor uitvaarten gemaakt.
Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er met registratie, vaste zitplaats en gezondheidscheck geen maximum is aan het aantal personen dat is toegestaan. Uiteraard mag het aantal bezoekers niet meer zijn dan in de locatie veilig is. Locaties wordt verzocht om de aanwezigen te vragen contactgegevens te noteren voor het geval dat bron- en contactonderzoek door de GGD nodig is.
Nabestaanden die besmet zijn, verblijven verplicht in quarantaine en kunnen een uitvaart niet bijwonen. Het RIVM maakt een uitzondering voor nabestaanden in de eerste graad: als hun gezondheidstoestand het toelaat en zij weinig klachten hebben (geen koorts en niet hoesten), kunnen zij met een chirurgisch mondneusmasker aanwezig zijn. Het bestuursteam coronavirus adviseert – met het oog op de veiligheid van alle aanwezigen – dringend om geen besmette mensen en personen die preventief in quarantaine moeten blijven, bij uitvaartplechtigheden toe te laten en te zoeken naar alternatieven. Bijvoorbeeld in de vorm van een apart afscheidsmoment voor besmette (uiteraard met gebruik van beschermingsmiddelen) en niet-besmette nabestaanden en belangstellenden, het volgen van de dienst via livestream, aan het houden van een kleine dienst thuis, aan het uitstellen van de uitvaart of het organiseren van een rijdende laatste groet.
Voorkom besmettingen bij uitvaarten
Afscheid kunnen nemen van een overledene is belangrijk. Voor de nabestaanden die u nu begeleidt, maar ook voor toekomstige nabestaanden. Coronabesmettingen waarvan de bron bij uitvaarten liggen, kunnen ervoor zorgen dat de maatregelen bij uitvaarten strenger worden. Dat willen we voorkomen. En we willen als werkenden bij uitvaarten zelf ook gezond blijven. Daarom nogmaals onze dringende oproep: blijf de coronaregels uitleggen, blijf ze handhaven, blijf ze herhalen. In het belang van de nabestaanden van nu, van later, van ons allemaal.

Bron: BGNU

14-10-2020

Verscherpte coronamaatregelen

Minister De Jonge (VWS) en premier Rutte maakten gisterenavond verscherpte maatregelen bekend om verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen zijn opgenomen in een routekaart. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten.

De verscherpte coronamaatregelen in het kort
De verscherpte maatregelen gaan in per woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Hieronder geeft het bestuursteam coronavirus kort weer waar bij uitvaarten rekening mee gehouden moet worden.

 • Voor thuisbezoek geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag.
 • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 100 bezoekers binnen en 250 buiten zijn toegestaan. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid.
 • Nog altijd is de belangrijkste regel: houdt minimaal 1,5 meter afstand. Uitvaartlocaties werken met routes om nabestaanden en bezoekers daarbij te helpen. Ook middels aangebrachte attenderingen wordt op het houden van afstand gewezen. Uitvaartmedewerkers zullen aanwezigen op het naleven van de afstandsregel (blijven) aanspreken.
 • Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan ontsmettingsmiddelen klaar: gebruik die!
 • Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapje is lastig bij uitvaarten. Toch roepen wij nabestaanden, bezoekers en medewerkers op om ook bij een uitvaart – en met name tijdens verplaatsingen in bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium – een mondkapje te dragen: het is belangrijk om daar waar veel mensen samenkomen de besmettingskans zo veel mogelijk te beperken. En natuurlijk kunt u het mondkapje tijdelijk even afdoen, als u tijdens de plechtigheid een toespraak houdt.
 • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Na de uitvaartplechtigheid mag dus catering aangeboden worden. Bezoekers en nabestaanden hebben dan een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt.
 • De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te beperken. De brancheorganisaties in de uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur – in overleg met de nabestaanden – achterwege te laten.

Verdere versoepelingen coronamaatregelen door Rutte bevestigd

Binnen de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen wat er binnen en buiten is toegestaan, zo liet minister-president Rutte weten in zijn persconferentie van 24 juni. Hij kondigde aan dat er vanaf 1 juli binnen maximaal 100 gasten zijn toegestaan mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Voor binnenbijeenkomsten waarvoor vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck heeft plaatsgevonden, geldt niet langer een limiet van het aantal bezoekers.

Voor bijeenkomsten in de buitenlucht zijn – op 1,5 meter afstand – maximaal 250 personen toegestaan. Daarbij mag worden gestaan. Is er tevens sprake van een reservering en gezondheidscheck dan geldt ook hier er geen maximum voor het aantal toegestane bezoekers. Zij moeten wel kunnen zitten. Op terrassen mogen de tafels dichter bij elkaar worden geschoven mits deze zijn gescheiden door een scherm.

Dit zijn enkele van de maatregelen die ook meer ruimte bieden voor het organiseren van uitvaarten en afscheidsbijeenkomsten. De minister-president benadrukte keer op keer het belang van handhaving van 1,5 meter afstand tot elkaar. Het is volgens Rutte één van de belangrijkste factoren die de aangekondigde versoepelingen mogelijk maken. Hij sprak daarbij van de lastige paradox: ‘we krijgen meer ruimte door afstand te houden’.

Vanaf 1 juni: catering bij de uitvaartplechtigheid weer toegestaan

Vanaf 1 juni 2020 mogen cafés en restaurants onder voorwaarden hun deuren weer mogen openen voor maximaal 30 personen exclusief medewerkers. Ook rond uitvaartplechtigheden kan dan weer catering aangeboden worden. En ook bij uitvaartplechtigheden geldt vanaf dan het maximum van 30 personen exclusief uitvaartmedewerkers. Voorwaarde is uiteraard dat 1,5 meter afstand gehouden wordt. Uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen volgen de restrictie van de overheid voor de horeca: de aanwezigen zitten aan tafels met 1,5 meter afstand tot elkaar.

Vragen over begraven en het coronavirus

Nederland is in de ban van het coronavirus. Nabestaanden maken zich zorgen of begrafenisplechtigheid nog door kan gaan en hoe deze kan worden vormgegeven. De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen wil daarom zo goed mogelijk informatie geven.  We realiseren ons heel goed dat er bij een afscheid van een dierbare veel van u gevraagd wordt in deze moeilijke en verdrietige tijden.

Kan de uitvaartplechtigheid nog wel doorgaan?

Het RIVM heeft op 16 maart een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een begrafenis. Voor een uitvaartplechtigheid mag een gezelschap niet groter zijn dan dertig personen (exclusief medewerkers uitvaartonderneming en begraafplaats). Hoe moeilijk ook, er wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Het is niet toegestaan om een condoleance of bijeenkomsten op de begraafplaats te houden. Catering is helaas niet meer toegestaan; begraafplaatsen mogen geen koffie of thee schenken.

Wat kan de begraafplaatsbeheerder juist nu voor u doen?

De begraafplaatsbeheerder respecteert de gestelde regels van het RIVM. Echter in deze periode is het zo belangrijk nabestaanden een extra hand te bieden. De beheerder zoekt graag de mogelijkheden van wat juist nu wel kan. Dit kan op allerlei manieren, ook binnen de regels van het RIVM. Een extra detail, een extra gebaar maakt een wereld van verschil voor nabestaanden.
Dat kan tijdens een plechtigheid, maar ook wellicht achteraf in een latere bijeenkomst. Als bezoekers terugkijken op de begrafenis, dan zouden ze moeten denken: ‘Ja, het was zwaar en emotioneel, maar de begraafplaatsbeheerder heeft het goed opgepakt. We voelden ons gesteund in deze zware periode.’

Wat zijn de mogelijkheden voor een begrafenis?

Overleg met de uitvaartondernemer wat de mogelijkheden zijn voor een begrafenis op een begraafplaats. Hij of zij kan uw wensen voorleggen aan de betreffende begraafplaatsbeheerder. De beheerders zijn telefonisch of per e-mail bereikbaar.

Enkele voorbeelden

 • Wellicht kan de plechtigheid vanuit een aula worden gestreamd naar hen die thuiszitten. Of kan een begraafplaats/uitvaartmedewerker de plechtigheid en de gang naar het graf via een livestream doorsturen.
 • Ook zou de aula en de route naar het graf sfeervoller gemaakt kunnen worden met bijvoorbeeld kaarsjes of fakkels.
 • Wat kan het mooi zijn om tijdens een uitvaart een gitarist of violist uit te nodigen. Life muziek is vaak zoveel sterker. Waarschijnlijk heeft de begraafplaatsbeheerder wel ervaringen en contacten hierover.
  Op de site Rouwmomenten staan voorbeelden van muzikale herinneringsmomenten.
 • Een erehaag laten vormen door al diegenen die de overledene heeft gekend, maar niet de plechtigheid of de gang naar het graf kunnen meemaken is een mooi gebaar. Op dit moment is er op dit vlak nog geen eenduidig beleid in geheel Nederland. De veiligheidsregio Noord-Holland bijvoorbeeld blijft erehagen bij uitvaarten toestaan. Dat is de uitkomst van een crisisoverleg waarin onder andere werd besproken of erehagen ook onder het verbod op samenkomsten vallen. Op de bestaande coronamaatregelen wordt voor erehagen bij uitvaarten een uitzondering gemaakt. Maximaal honderd mensen mogen deelnemen aan een erehaag. Ze moeten altijd anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. De organisator van de erehaag moet de deelnemers instrueren hoe ze voldoende afstand kunnen bewaren.
 • Het naar het graf rijden van de overledene op een rijdende baar door vier familieleden. Bij het graf kunnen eventueel medewerkers van de begraafplaats helpen de kist te verplaatsen. Let wel, de 1,5 meter-regel is ook buiten van toepassing.
 • De plechtigheid die u misschien in gedachten had, is nu niet mogelijk. In overleg met de uitvaartondernemer kan op een later tijdstip (wanneer dit weer mogelijk is) een persoonlijke herdenking bij het graf, in de aula van de begraafplaats of op een andere locatie worden gehouden. De beheerder denkt graag met u en de uitvaartondernemer mee en doet zijn best om toch een passend afscheid te verzorgen.

Met andere woorden, betrek naast de uitvaartleider nu zeker ook de begraafplaatsbeheerder bij de invulling van de uitvaart. De meeste beheerders zijn in deze extra moeilijke omstandigheden zeer gemotiveerd om van de uitvaart een bijzondere herinnering te maken.

Zijn begraafplaatsen buiten de begrafenisplechtigheden gesloten?

Nee, begraafplaatsen blijven toegankelijk voor bezoekers. U kunt zoals u gewend bent het graf van uw dierbare bezoeken. Kom alleen óf samen als gezin, maar niet in een groep. Neem daarbij wel de afstand de afstand van 1,5 m in acht tussen andere bezoekers en begraafplaatsmedewerkers.

Kan een overledene de ziekte nog overdragen?

De meeste mensen die overlijden door een besmetting met het coronavirus, overlijden in een ziekenhuis. De overledene draagt het virus nog wel bij zich maar de besmetting is beperkt aangezien het wordt overgedragen via hoesten en niezen. Bij de verzorging van de patiënt hebben verplegers zich extra beschermd. Na het overlijden blijft dat zo. Echter het coronavirus is 24 uur na overlijden niet meer actief. Voor medewerkers van een begraafplaats is er dus geen verschil in handelen. Of de overledene nou corona heeft gehad of niet.

Tot slot

Het zijn onzekere tijden en de kans bestaat dat er nieuwe maatregelen worden getroffen of dat de huidige richtlijnen worden aangepast. De begraafplaatsen passen hun dienstverlening daarop aan. Dan wordt ook de informatie op deze pagina aangepast.

Verder lezen