In het Beleidsplan 2012-2017 hebben wij onze missie als volgt omschreven:
“De LOB streeft naar een zorgvuldig en professioneel beheer en behoud van de Nederlandse begraafplaatsen. Met aandacht voor de onderlinge verscheidenheid en daarmee voor de specifieke identiteit van elke begraafplaats afzonderlijk, zetten de leden van de LOB zich in voor een verantwoorde wijze van begraven in een respectvolle omgeving. Het leveren van een kwalitatief hoogwaardig product aan de klant in de breedste zin van het woord heeft daarbij prioriteit.”

Tijdsbeeld

Aan het begin van deze eeuw worden de begraafplaatsen in Nederland geconfronteerd met tal van veranderingen die van invloed zijn op de inrichting, het beheer en de exploitatie ervan. Demografische, sociaal-culturele, economische en bestuurlijke ontwikkelingen vragen om maatregelen en aanpassingen op verschillende niveaus.

Zo zal er sprake zijn van een toenemende vraag naar begrafenissen, mede als gevolg van de stijging van het sterftecijfer die zich vooral vanaf 2015 zal gaan manifesteren.

Veranderende bedrijfsvoering

De groeiende aandacht voor begraafplaatsen maakt ook dat de bedrijfsvoering met ingrijpende veranderingen te maken krijgt: schaalvergroting is vaak noodzakelijk om kostendekkend begraven mogelijk te maken.

Tenslotte dragen ook culturele veranderingen hun steentje bij aan de ontwikkeling: van begraafplaatsen wordt een steeds gevarieerder aanbod en een professionelere dienstverlening verwacht.