De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen wil haar leden ondersteunen bij de noodzakelijke professionalisering van het begraafplaatsenbeheer. De LOB hanteert daarbij drie doelstellingen die bepalend zullen zijn voor het beleid:

1. Belangenbehartiging

Als vereniging en als erkende brancheorganisatie is de LOB er primair van- en voor de leden.

 • De LOB geeft gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, verleent ondersteuning aan individuele leden en adviseert de aangesloten begraafplaatsen (gevraagd en ongevraagd) inzake het beheer en bedrijfsvoering.
 • De LOB komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de leden en daar waar het collectieve belang dit vereist, bundelt zij informatie, onderneemt actie, geeft voorlichting, maakt standpunten kenbaar en ontplooit initiatieven die een zorgvuldige en professionele wijze van begraven en begraafplaatsenbeheer ondersteunen.
 • Belangenbehartiging betekent ook dat de LOB zich inzet voor
  • de betekenis van het begraven als specifieke vorm van lijkbezorging
  • de begraafplaatsen als cultuurhistorisch erfgoed enerzijds en als hedendaagse bedrijfsmatig georganiseerde grafakkers anderzijds;
  • de erkenning van de begraafplaatsbeheerder als vakmens en van het begraafplaatsbeheer als specifieke deskundigheid.

2. Vertegenwoordiging

Belangenbehartiging kan niet zonder vertegenwoordiging. Het LOB-bestuur treedt, namens de leden, naar buiten toe op en gaat samenwerkingsverbanden aan wanneer het collectief belang daarom vraagt.

Er zijn vier terreinen waarbij dit van groot belang is:

 • overheidsbeleid, de landelijke wet- en regelgeving, het toezicht daarop en de naleving en evaluatie ervan;
 • contacten met brancheorganisaties en andere instanties op het gebied van het uitvaartwezen;
 • contacten met culturele, historische, landschappelijke en andere instanties;
 • belangenorganisaties die raakvlakken vertonen met het begraafplaatsenbeheer in de communicatie met pers en publiek.

Profilering van de LOB als vertegenwoordiger van het begraafplaatsenwezen in Nederland draagt bij aan de belangenbehartiging en aan het imago van alle leden. Dit kan echter niet zonder enig soort van garantie dat wie men vertegenwoordigt, ook het vertegenwoordigen waard is.

3. Kwaliteitszorg

Als landelijke brancheorganisatie ondersteunt de LOB het professionaliseringsproces van haar leden. Tegelijkertijd dienen de leden –met hun lidmaatschap– zich uit te spreken door een zeker collectief na te streven in kwaliteit. Voor alles is het in het belang van de leden zèlf dat ze garant kunnen staan voor een zorgvuldige lijkbezorging en deskundig begraafplaatsbeheer.

Dit betekent ook dat aan elkaar zekere eisen gesteld kunnen worden op het gebied van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Ook een ethische code maakt deel uit van de kwaliteitswaarborg van LOB aangesloten begraafplaatsen.